Fundacja „Partnerstwo dla Przyszłości” jest organizacją niepubliczna zrzeszającą ludzi ambitnych, ceniących altruizm i pracę społeczną.

Nasza fundacja realizuje swoją misję w oparciu o różnorodne działania. Podstawą tych działań jest integracja oraz zrzeszania podzielających nasz entuzjazm ludzi, którzy działają w podobnych obszarach i którym przyświecają te same idee.

Naszą misją jest głównie działalność w obszarze:

aktywizacji i reintegracji społecznej i zawodowej

niesienia pomocy przede wszystkim osobom wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym, biednym oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej,

specjalistycznego wsparcia oraz edukacji dzieckiem młodzieży, seniorów i dorosłych,

ochrony zdrowia, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz szerzenia postaw obywatelskich,

promocji i organizacji ekonomii społecznej,

promocji i organizacji wolontariatu,

promocji i organizacji działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych a także integracji społeczeństw i środowisk w których funkcjonują, rozwoju przedsiębiorczości wspierania innowacji oraz stymulacji rozwoju społecznego i gospodarczego, jak również równoważenia rozwoju obszarów wiejskich i miejskich.

promowanie partnerstwa (w tym także publiczno-prywatnego) wśród podmiotów, instytucji, organów i organizacji działających, a także pracodawców w tym przedsiębiorców mających  wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu.

Uważamy że pozyskiwanie partnerów i podejmowanie wspólnych inicjatyw jest gwarancją kreatywności, zróżnicowanego doświadczenia, zwiększonej odpowiedzialności, a także przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów z każdej podejmowanych przez nas inicjatyw.

Wierzymy że nasza działalność w ramach zawieranych partnerstw przyczyni się do budowania lepszej dla nas wszystkich przyszłości.