Działania

PROTEST

POL

W zeszłym tygodniu w Tarnowie odbył się kolejny protest w pobliżu Leroy Merlin. Chociaż sklep zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem sprzedaży materiałów budowlanych, ale podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę, firma nie dołączyła do bоjkotu rosyjskiego reżimu i kontynuuje pracę na rynku kraju agresora, popierając takiej straszliwe działania Putina.

Ludzie, których głównym pomysłem było zachęcić innych do powstrzymania się od zakupu produktów tej firmy, podkreślają, że z każdego zakupu firma płaci odsetek Federacji Rosyjskiej. A państwu uznanemu za agresora, wykorzystując te pieniądze, finansuje rzucanie bomby na domy mieszkańców Ukrainy, zabijając cywilów i dzieci. Zwracając się z różnymi wezwaniami, protestujący mieli nadzieję przekazać kupującym, że „krwawe” zakupy nie są warte natychmiastowej satysfakcji z tego zakupu.


Czy żywot człowiekowi naprawdę ma cenę lampy, wazonu na kwiaty lub zasłony? Czy warto zrujnować życie tych 10 minut, które nie zostały wykorzystane, aby dostać się do innego sklepu, ponieważ jest on za „górami i dolami”? Komfortowy i szybki zakup, naprawdę kosztuje zabicie setki czy nawet tysięcy ludzi? Każdy z nas musi znaleźć odpowiedź na te pytania i zająć jasną pozycję.

Lekkomyślność i pragnienie pieniędzy niektórych ludzi może teraz zabijać innych. Mówi się, że trzeba być odważnym, aby wyrazić swoją opinię, ale nie jesteśmy sami. I przykład, więc zwykli ludzie protestując w pobliżu Leroy Merlin, mają odwagę i wpływ. Ważnym jest przede wszystkim informowanie, a następnie wpływ na refleksję kupującego i jego wyboru.

UA

Минулого тижня в місті Тарнові відбувся черговий мітинг біля Leroy Merlin. Хоча цей магазин посідає перше місце в Європі по продажу будівельних матеріалів, але під час російського вторгнення в Україну компанія не приєдналася до байкоту режиму Росії, і продовжує свою роботу на ринку країни агресора, тим самим підтримаючи жахливі дії Путіна.

Люди, головна ідея яких була закликати інших втриматися, відмовитися від купівлі продукції цієї компанії, наголошували на тому, що з кожною покупкою компанія платить відсоток Російській Федерації. А країна- агрессор, використовуючи ці гроші, фінансує скидання бомб та ракет на будинки громадян України, вбиваючи цивільних та дітей. Звертаючись із різними закликами, протестуючи мали надію донести до покупців, що “криваві” покупки не вартують миттєвого задоволення від тієї купівлі.

Чи справді життя людини має ціну світильника, вазона для квітів чи шторки для душу? Чи коштує зруйноване життя тих 10 хвилин, які не використали, щоб доїхати до іншого магазину, адже він за “горами і долами”? Комфортна і швидка купівля, справді коштує вбивства сотні-тисячі людей? Кожен з нас має знайти відповідь на ці запитання і зайняти чітку позицію.

Безрасудність та жага до грошей одних людей наразі може вбивати інших. Кажуть треба бути сміливим, щоб висловити свою думку, та завжди можно знайти однодумця. І приклад тому звичайні люди-протестуючи біля Leroy Merlin, вони мають хоробрість та вплив, перш за все інформування, а потім вплив на обмірковування покупцем його вибору.

ENUS

Another rally near Leroy Merlin took place in Tarnów last week. Although the store ranks the first place in Europe of selling building materials, during the Russian invasion of Ukraine the company did not join the boycott of the Russian regime, and continues the work in the market of the aggressor’s country, thus supporting Putin’s terrible actions.

People, whose the main idea was to urge others to refrain, to refuse from buying the company’s products, stressed that with each purchase the company pays a percentage to the Russian Federation. And the aggressor country, using this money, finances the dropping of bombs and rockets on the homes of the Ukrainians, killing civilians and children. Appealing with various calls, the protesters hoped to convey to customers that „bloody” purchases are not worth the instant gratification of that purchase.

Does human life really have the price of a lamp, a flowerpot or a shower curtain? Is it worth the ruined life of those 10 minutes that were not used to get to another store, because it is behind the „mountains and valleys”? Is a comfortable and quick purchase really worth killing hundreds or thousands of people? Each of us must find the answer to these questions and take a clear position.

The recklessness and desire for money of some people can kill others now. They say that you need to be brave to express your opinion, but remember that you can always find a like-minded person. And an example of this is ordinary people who was protesting near Leroy Merlin, they have the courage and influence, first of all it’s informing, and then to influence to the buyer to consider his choice.